Sativa Hybrid

Sativa Hybrid

Voyager Feminized Voyager Feminized Flying Dutchmen 50% Sativa Click here to buy Voyager Feminized seeds directly from the breeder > The Flying Dutchmen Seed Bank Seeds #1600111
  • €68.99 10 seeds
  • €39.00 5 seeds
flyingdutchmen.com
Flying Dragon Feminized Flying Dragon Feminized Flying Dutchmen 50% Sativa Click here to buy Flying Dragon Feminized seeds directly from the breeder > The Flying Dutchmen Seed Bank Seeds #1600114
  • €68.99 10 seeds
  • €39.00 5 seeds
flyingdutchmen.com